Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  INTERNETOWEGO


1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu znajdującego się na stronie internetowej
dostępnej pod adresem ilovehome.com.pl(zwanego dalej "Sklepem internetowym").
2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Katarzyna Dziedzic prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Home Design Katarzyna Dziedzic z siedzibą w Józefowie 05-420, ul. Lelewela 8 , Tel. 603 641 170.
NIP: 832 148 24 55, REGON: 145214013, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: shop@ilovehome.com.pl
nr konta bankowego Mbank 41 1140 2004 0000 3702 3260 3730
§ 1 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy
Towarów:
a) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
b) Firma kurierska.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie
Konta Klienta.
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą
dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sprzedawca – oznacza Katarzyna Dziedzic prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Home
Design Katarzyna Dziedzic z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Lelewela 8 NIP: 832 148 24 55 ,
REGON: 142214013, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e- mail: shop@ilovehome.com.pl, będącego jednocześnie
właścicielem Sklepu Internetowego.
12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep
Internetowy, działające w domenie ilovehome.com.pl
13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

        14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy 

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w
Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych,
z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o
przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie
dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze
Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia
końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej
Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w
przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej
Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie
przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych
przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste
osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez
osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się
do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia
przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą
elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i
dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie
wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient
po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności,
składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie
Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdzam - Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed
wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i
Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową
sprzedaży.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail
podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości
przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość,
spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca
przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane
rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego
kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z
tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego
Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie jego złożenia.
8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu
zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust.
6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie
zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze
sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy Mbank: 41 1140 2004 0000 3702 3260 3730 (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

b) przelew bankowy za pomocą płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą
elektroniczną jest Blue Media S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez
Sprzedawcę informacji z systemu Blue Media S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta);
c) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
d) za pomocą karty kredytowej (Visa lub Master Card,Visa Electron,Master Card Electronic, Maestro) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu
środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na
rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. w przypadku płatności kartą czas realizacji  zamówienia  liczony jest od uzyskania pozytywnej autoryzacji.
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w
jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3
Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim
Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych
potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w
dniach roboczych
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w
formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru)
przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie
przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo
żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze
Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po
wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon
albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu
zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z
Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt
Dostawy.
§ 7 Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta. Sprzedawca
zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad

c) Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową
sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą
na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w
formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
elektronicznej i przesłana na adres shop@ilovehome.com.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient
winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w
posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem
poczty elektronicznej  shop@ilovehome.com.pl na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz
odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął
jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
6. Konsumentowi korzystającemu z prawa do odstąpienia sugerujemy wybranie sposobu dostarczenia
Towaru najtańszym zwykłym sposobem Dostawy oferowanym przez Sprzedawcę, lub kontakt z naszym
Sklepem w celu organizacji transportu przez Sprzedawcę.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
10. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać
oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał
dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek
należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli
dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd
rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie
dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. towarów i usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne
zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu.

§ 9 Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Newsletter;
b) Prowadzenie Konta Klienta;
c) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy
dla zmiany Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada aktywowane Konto Klienta. Klient
po zalogowaniu do Konta Klienta, wybiera opcję "Edycja konta", następnie wybierając pole "Kliknij
tutaj" aktywuje usługę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Newsletter. Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
potwierdzenie przez Sprzedawcę.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w
ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy
dokonali subskrypcji.
6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z
subskrypcji 
8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony
Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji,
jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy
czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać
usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym
Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w
przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez
Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami
hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn
trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.
§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania
treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego
działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu
odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub
praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki
towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych
osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak
również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych
osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub
zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze
reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem
otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9
Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw
pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby
słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie
uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa,
normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania
przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co
do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że
mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca
nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego
treści w ramach Strony Internetowej Sklepu. 

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie
Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność,
przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na
podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na
celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach
Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez
Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są
przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania
zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności
w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli
Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia
ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji
Dostawy.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system pay by link , jego dane osobowe są
przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A.
§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych
przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka
komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta
stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz
w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście
poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na
gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte
przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu
zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami
§13 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2016r.


 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl